Regulamin serwisu Anulacje.pl

Regulamin określa zasady świadczenia przez portal Anulacje.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie Anulacje.pl.

Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Anulacje.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.


Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio

Serwis Anulacje albo Serwis ? internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Anulacje.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej anulacje.pl.

Anulacja ? sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), kupna, zamiany, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar ? rezerwacja, prawo do rezerwacji, które może być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem

Użytkownik ? osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto ? przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.

Regulamin ? niniejszy regulamin.

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia

 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis.

 5. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna. Ogłoszenie jest emitowane do 1 dnia opublikowanej oferty (dzień wylotu/wyjazdu lub zakwaterowania). Serwis Anulacje.pl zastrzega sobie prawo do zmiany okresu i warunków emitowania ogłoszenia.

 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

 7. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

 8. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.

 9. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.

 10. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.

 2. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta przez Użytkownika następuje po utworzeniu hasła, wskazaniu adresu e-mail oraz aktywowaniu go poprzez kliknięcie w link wysyłany przez Operatora na podany adres e-mail.

 3. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

 5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła. Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

 6. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu Anulacje.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Anulacje.pl. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Operatora informacji o Serwisie Anulacje.pl, Operatorze i świadczonych przez niego usługach. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgody.

 7. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 8. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 10 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4.3. umowy odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Anulacje.pl wymaga:

  1. wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu Anulacje.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
  2. dokonania aktywacji Ogłoszenia,
 2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji.
 3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

 4. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.

 5. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry ( np. kategoria Serwisu Anulacje.pl, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie.

 6. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Anulacje.pl

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Anulacje.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

 6. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń stanowiących kopie już opublikowanych i emitowanych ogłoszeń.
 7. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  5. wprowadzające w błąd.
 8. Operator nie odpowiada za:

  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  5. usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.8 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
  6. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

 1. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Operatorem (dotyczącej określonego Konta) możliwe jest najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia publikacji ostatniego Ogłoszenia, zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie.

 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie Anulacje.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

 3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Anulacje.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Anulacje.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.